سرعنوانهای موضوعی

سرعنوان موضوعی لاتین
راهنمای موضوعی LCSH مخفف Library of Congress subject heading است که در واقع مجموعه اي است از موضوعات به همراه روابط بين آنها. تعداد اين موضوعات بيش از 500000 بوده که از اين بين نزديک به 300000 موضوع فعال مي باشد این راهنما توسط کتابخانه کنگره تهیه و پشتیبانی می گردد و در چند جلد کتاب قطور که به کتاب قرمز معروف است منتشر گردیده است.
 
سرعنوان موضوعی فارسی
راهنماي موضوعي کتابخانه ملي مجموعه اي از موضوعات پيشنهادي کتابخانه ملي ايران مي باشد که به منظور تقسيم بندي موضوعي کتابهاي فارسي به کار مي رود. همچنين در این مجموعه روابط بين اين موضوعات نيز بيان گرديده است.