جستجو از طریق شماره ثبت

در اين روش براي جستجو کتابها از طريق شماره ثبت بايد از بخش جستجو گزينه جستجو روي فيلد را انتخاب نماييد.

دراين قسمت دربخش ثبت کتاب، شماره ثبت مورد نظر را جستجو نماييد.

نمايش يک نمونه جستجو براساس شماره ثبت کتاب