اطلاعات تماس
 آدرس اصفهان- سه راه سیمین- خیابان جانبازان- بن بست ماهر- موسسه آموزش عالی صفاهان
 تلفنهای سازمان0311-7777110

 تلفکس0311-7759104
  
 پست الکترونیکیlibrary@safahan.ac.ir